طراحی و اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی

  • قبض برق ، سند مالکیت و شماره تلفن همراه باید به اسم یک شخص باشد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    پشت و روی کارت ملی به صورت خوانا و واضح پیوست گردد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    کل صفحات شناسنامه بارگزاری شود
  • قیمت: 150,000 تومان
  • هزینه طراحی و اخذ مجوز نیروگاه 150 هزار تومان بوده و در صورت عقد قرارداد این مبلغ به مشتری عودت داده می شود