طراحی و اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی

 • قبض برق ، سند مالکیت و شماره تلفن همراه باید به اسم یک شخص باشد.

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 128 MB, Max. files: 2.
   پشت و روی کارت ملی به صورت خوانا و واضح پیوست گردد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 128 MB, Max. files: 4.
    کل صفحات شناسنامه بارگزاری شود
   • Max. file size: 128 MB.
   • Max. file size: 128 MB.
   • قیمت:
   • هزینه طراحی و اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی 1 میلیون تومان بوده و در صورت عقد قرارداد این مبلغ به مشتری عودت داده می شود