لیست آزمون ها

شب
کهربا

لیست آزمون ها

آزمایشگاه شرکت فنی مهندسی شب کهربا با تجهیزات کامل و پیشرفتۀ آزمون، کادر فنی مجرب و متخصص و با استفاده از دانش ر...

ادامه مطلب
آزمون های عملکردی

شب
کهربا

آزمون های عملکردی

• آزمون های الکتریکی و فتو متری: در این آزمون با کمک کره فتومتری، دستگاه های فتو متری و الکتریکی، مشخصه های نوری...

ادامه مطلب
آزمون های ایمنی

شب
کهربا

آزمون های ایمنی

• آزمون تعویض پذیری: در این آزمون، مشخصات فیزیکی، قابلیت تعویض پذیری و ایمنی سر پیچ لامپ با کمک شاخصهای اندازه ...

ادامه مطلب

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید