اینورتر خورشیدی

بسته به نوع كاربرد، نوع كليد، نوع شبكه كه اينورتر به آن وصل می شود و… اينورترهای مختلفی مورد استفاده قرار می گيرند.
اینورتر برق DC را از منابعی مانند باتری، پانل های خورشیدی، یا سلولهای سوختی به برق AC تبدیل می کند. برق خروجی را می توان به هر ولتاژی که لازم باشد تبدیل کرد.

بسته به نوع كاربرد، نوع كليد، نوع شبكه كه اينورتر به آن وصل می شود و… اينورترهای مختلفی مورد استفاده قرار می گيرند.
اینورتر برق DC را از منابعی مانند باتری، پانل های خورشیدی، یا سلولهای سوختی به برق AC تبدیل می کند. برق خروجی را می توان به هر ولتاژی که لازم باشد تبدیل کرد.
میکرو اینورترها مستقیما جریان را از پانل های خورشیدی به جریان متناوب تبدیل می کنند.