بازدید میهمانان عراق از شب کهربا

در روز یکشنبه مورخ 986767 میهمانانی از عراق بابت بازدید به شب کهربا امدند <br/> در این ملاقاتکیمتلکسعتبحابسیلیمل <br/> انجام گرفت