نیروگاه خورشیدی

پتانسیل انرژی خورشیدی فراتر از تصور است. سطح زمین 120000 تراوات تابش خورشید را دریافت می کند که این مقدار 20000 بار بیشتر از توان مورد نیاز کل دنیاست.</br> و بار دیگر شرکت فنی و مهندسی شب کهربا:</br> نیروگاه خورشیدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به بهره برداری رسید...