سازمان صنعت،معدن وتجارت قم

جلسه کار گروه مدیریت سبز سازمان با حضور معاونین سازمان

آقایان شرافتی معاون توسعه مدیریت ومحمدی چهر معاون اموربازرگانی وکارشناسان مربوطه

با هدف بررسی وضعیت موجودمصرف انرژی وکاهش هزینه های انرژی سازمان در

سال جدید وبا حضور مهندس هاشمی مدیر عامل شرکت مهندسی شب کهربا مجری طرح

بررسی کاهش هزینه وافزایش بهروری انرژی درسازمانهای دولتی برگزار گردید