آزمون های ایمنی

• آزمون تعویض پذیری: در این آزمون، مشخصات فیزیکی، قابلیت تعویض پذیری و ایمنی سر پیچ لامپ با کمک شاخصهای اندازه گیری تعریف شده در استاندارد IEC بررسی می‌شود. • آزمون مقاومت پیچشی: در این آزمون کیفیت اتصال سر پیچ فلزی به بدنه پلاستیکی لامپ بررسی می‌شود. این آزمون با اعمال گشتاور معین به قسمت پلاستیکی لامپ انجام می‌شود. این آزمون تضمین میکند که سر پیچ لامپ هنگام باز کردن و تعویض لامپ، در داخل محفظه سرپیچ چراغ، جا نمی‌ماند. • آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه: این آزمون جهت بررسی ایمنی کلیه مواد عایقی درونی و بیرونی لامپ در برابر خطر آتش سوزی انجام می‌شود. این آزمون با کمک دستگاه سیم ملتهب تعریف شده در استاندارد ملی انجام می‌گیرد. • آزمون مقاومت در برابر حرارت: این آزمون جهت بررسی مقاومت مواد عایقی لامپ در برابر حرارت انجام می‌شود و با کمک محفظه حرارت و دستگاه فشار ساچمه تعریف شده در استاندارد ملی انجام می‌گیرد. این آزمون تضمین می‌کند در طول کار کرد لامپ ، تغییر فرم فیزیکی در قسمت های پلاستیکی و عایقی داخلی لامپ ایجاد نمی‌شود. • آزمون افزایش دمای کلاهک: در این آزمون میزان افزایش دمای سرپیچ فلزی لامپ در حین کارکرد لامپ بررسی می‌شود. این افزایش دما طبق استاندارد IECنباید از 120 درجه کلوین تجاوز نماید. این آزمون تضمین می‌کند دمای سر پیچ لامپ آنقدر افزایش پیدا نمی‍‌کند که باعث ایجاد خرابی در نگهدارنده سرپیچ لامپ شود. • آزمون شرایط خطا: در این آزمون ، کلیه مشکلات و خطاهایی که ممکن است در طول استفاده از لامپ پیش آید، بر روی لامپ اعمال می‌شود و لامپ تحت این شرایط مورد آزمون عملکردی قرار می‌گیرد در این شرایط خطا لامپ نباید مشکلی از لحاظ ایمنی بوجود بیاورد.