آزمون های عملکردی

• آزمون های الکتریکی و فتو متری: در این آزمون با کمک کره فتومتری، دستگاه های فتو متری و الکتریکی، مشخصه های نوری و الکتریکی لامپ، بررسی می شود. در این آزمون مشخصه های نوری مانند شار نوری، طیف نوری، دمای رنگ، شاخص نمود رنگ و مشخصه های الکتریکی مانند وات، جریان، ضریب توان، اعوجاج هارمونیکی جریان و نسبت مشخصه های نوری و الکتریکی مانند: بهره نوری و گروه بازده انرژی لامپ بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه با مقادیر استاندارد قرار می گیرند. • آزمون الکتریکی بالاست: در این آزمون، کلیه پارامترهای راه اندازی، ورودی و خروجی لامپ اندازه گیری می شود. مقادیر بدست آمده در بهینه سازی طراحی مدار بالاست جهت افزایش راندمان و طول عمر به کار می رود. • آزمون عملکرد لامپ در شرایط غیر عادی دمایی: در این آزمون، عملکرد لامپ در شرایط دمای بالا و غیر عادی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت انجام این آزمون، لامپ ها در یک محفظه گرما با دمای 100ºc روشن می مانند و به این طریق، طول عمر و عملکرد اجزاء و قسمت های مختلف لامپ در این شرایط مورد آزمون قرار می گیرد. • آزمون طول عمر: در این آزمون، لامپ ها در اتاق آزمون طول عمر به مدت 8000 ساعت با شرایط تعیین شده در استاندارد IEC روشن می مانند. با کمک این آزمون، صحت طول عمر اظهار شده و عملکرد اجزاء و قطعات مختلف لامپ در طول کارکرد لامپ، مورد بررسی قرار می گیرد.