مدیریت ارتباط با مشتری

شرکت فنی و مهندسی شب کهربا با در نظر داشتن این باور که همواره حق با مشتریست با تمرکز و انجام کلیه مراحل فروش از بازاریابی تا فروش محصولات همواره بر این باور بوده است که مراقبت از مشتری بعد از قرارداد و احترام و حفظ و حراست از حقوق مشتری یکی از مهمترین وظایف بخش فروش می باشد لذا در گام اول از مشتریان خود درخواست می نماید تا فرم رضایت بندی مشتری را تکمیل نموده و همواره با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را در مسیر پیشرفت روز افزون یاری نمایند. فروش پایان راه نیست بلکه آغاز یک تعهد است.