مهدی سقایتی

انبار و تدارکات
سمت :
انباردار - تدارکات
مسئولیت :
انبارداری - تدارکات شرکت
ایمیل :
ناموجود
تجربه :
30 سال

انبار و تدارکات شرکت فنی مهندسی شب کهربا