علیرضا هاشمی

سمت:
رئیس هیئت مدیره
مسئوليت:
ریاست هیئت مدیره
تجربه:
28 سال
تلفن:
0911123222
تماس با ما